გაფართოებული ძებნა

მომსახურება

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით მომსახურება

 • ნიადაგის კულტურული ხვნა
 • მულჩირება
 • ნიადაგის დაფარცხვა მოსწორებით
 • ნიადაგის ზედაპირის დისკოებიანი
 • ფარცხითდამუშავება მოსწორებით
 • ერთწლიან კულტურებში სასუქების შეტანა
 • ერთწლიან კულტურებში პესტიციდებისა
 • და ჰერბიციდების შეტანა
 • თესვა
 • რიგთაშორისების დამუშავება
 • მცენარეთა გამოკვებით
 • მოსავლის აღება

პროექტირება

 

 • დაწვიმებითი სარწყავი სისტემების პროექტირება
 • წვეთოვანი სარწყავი სისტემების პროექტირება
 • სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ეფექტიანობის დაგეგმვა (მარჟინალური მოგების გათვლა სხვადასხვა კულტურებისთვის)

 


ტრენინგები და კონსულტაციები:

 • კენკროვანი, მარცვლეული და ბოსტნეული კულტურების მოყვანა
 • მოსავლის აღებისა და შენახვის თანამედროვე ტექნოლოგიები
 • ხეხილის ბაღების გაშენება და მოვლა
 • ბოსტნეული კულტურების წარმოება დახურულ გრუნტში
 • თანამედროვე სათესლე და სანერგე ჯიშების გაცნობა
 • მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენება
 • მექანიზაცია
 • ვეტერინარული პრეპარატების, საკვებისა და საკვებდანამატების შერჩევა
 • სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით მეცხოველეობა, მეფრინველეობა, მეფუტკრეობა


 

 


 

 
Copyright © 2013, სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური


ვებ-გვერდის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დახმარებით. შინაარსზე პასუხს აგებს შპს „სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური“ და შესაძლოა ის არ ასახავდეს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან აშშ მთავრობის მოსაზრებებს.